top of page
ENS_RGB_DK-430x162.png

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi, energiadministration og teknologiovervågning.

Se mere

12-12.15 HR

En spændende fremtid i Energistyrelsen

 

14-14.15 Saltpower

Saltkraft kan levere vedvarende el og varme

Med inspiration fra naturens egne processer udvinder SaltPower vedvarende, CO2-fri el. EUDP har bidraget til at etablere det første testanlæg, som siden er blevet til et transportabelt saltkraftanlæg, der kan kobles til eksisterende geotermianlæg, så både varme og strøm bliver bæredygtig. 

Saltkraft er en bæredygtig og ren energikilde, som udvinder energi ved hjælp af osmose. Saltvand og ferskvand er adskilt via en semipermeabel membran. Osmosen betyder, at saltvandet suger ferskvandet til sig gennem membranen. Når vandet løber gennem membranen, stiger trykket, hvilket kan bruges som drivkraft i en elturbine. Det mobile anlæg kan producere 10-20 kW.

Mød os på stand nr.17

Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Vi er således ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Samtidig varetager vi en række støtteordninger for vedvarende energi. Og vi varetager Danmarks interesser på energi- og forsyningsområdet i EU. Vi søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

I Center for VE-administration sikrer vi en effektiv administration af støtteordninger til vedvarende energi i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. Vi er et centralt kontaktpunkt, som er i dialog med de store markedsaktører inden for vedvarende energi (sol, vind, kraftvarme og bio) såvel som sammenslutninger af borgere i f.eks. vindmøllelaug og private borgere med VE-anlæg. Derudover er vi sekretariat for taksationsmyndigheden, som vurderer værditab til borgere i forbindelse med VE-anlæg og VE-projekter.

I Center for energiadministration varetager vi sekretariatet for EUDP samt administration af Energimærkningsordningen, CO2 kvoteadministration og VE til proces. Derudover varetager vi administrationen af koncernens rejser og intern service i Esbjerg.

bottom of page